Pályázatok

Frissítve 2022.03.28

Csodaszarvas Tábori program 2021. – Földes

A tábori program az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-00001 a köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó
mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása,
megújítása c projekt keretén belül valósult meg iskolánkban.
A napközis keretben megvalósított tábori program során a régi nomád életmóddal ismerkedtek a
gyerekek. Az ősi magyar harcművészetet megelevenítő íjászbemutató, középkori játszótér, skanzen
látogatás, múzeumpedagógiai foglalkozás, drámajáték, várépítés, madársuli bemutató is várt a
táborozókra. Az együtt töltött napokra emlékeztetnek a faültetés, a különféle csoport- és
bizalomépítő játékok vidám percei, , a közös élmények fájának elkészítése. A különféle
programokhoz, kézműves tevékenységekhez sokféle eszközt, alapanyagot biztosított a tábor
költségvetése. A héten finom ételek, italok biztosították a folyamatos egész napos étkezést.

EFOP-3.3.5-19-2020-00024

 

 

 

 

„Csodaszarvas – hagyomány és nomád kaland a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben”

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00024

Támogatás összege (Ft): 88.810.952.-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2021.06.14 – 2021.09.26.

 

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ tanulóinak közel 20 %-a hátrányos helyzetű, ezért fontos feladatunknak érezzük, hogy az esélyegyenlőség folyamatosan érvényesüljön tevékenységeink során. Kiemelt küldetésünk az egyenlő bánásmód, és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű tanulók számára. Ez a projektben résztevevő intézmények kiválasztásánál is fontos szempont volt.

A projekt tematikájának meghatározása az általános iskolai korosztály életkori sajátosságaihoz igazodik. A tematikus formális és nem formális tartalmakat úgy állítottuk össze, hogy járuljanak hozzá a tanulók ismereteinek bővítéséhez, alapkészségeinek, kompetenciáinak fejlődéséhez. Az élményalapú ismeretelsajátítás segít abban, hogy a tanulás belső motivációja erősödjön, a tanulók személyisége fejlődjön, a tanulói közösség megerősödjön. A projekt lebonyolítása során alkalmazott kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység elsősorban a személyes és társas kapcsolati kompetenciát fejleszti. Tervezzük a Magyar Versmondók Egyesületének és programszolgáltatók bevonását a programok megvalósításába. A résztvevő tanulók önismerete fejlődik, önbizalma erősödik, jobban elfogadja önmagát és elismeri mások erősségeit. A tanulás újfajta megközelítése, a programba beépített pályaorientációs elemek segítenek a reális jövőkép kialakításában, ezáltal hozzájárulnak az iskolai eredményesség javulásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás, a lemorzsolódás csökkenéséhez.

További céljaink:

–           A tematikus nem formális és informális programok megvalósulása során a tanulók számára biztosítjuk az önálló ismeret/ tapasztalatszerzési lehetőségeket.

–           A gyakorlatorientált iskolai tananyag közvetítése, sikerélményhez juttatja a gyerekeket.

–           A program megvalósítása során célunk a tanulók egészséges személyiségfejlesztése, önértékelésük javítása, a negatív önbecsülés helyreállítása.

–           A folklór hagyományőrző műsor megvalósításával a célunk, hogy legyenek nyitottak a kultúra, a hagyomány, a népszokások megismerésére. Tartsák tiszteletben, ápolják nemzetünk hagyományait. Ismerjék meg a minket körülvevő népek kultúráját, hagyományait népmeséken és népdalokon keresztül.

–           Interaktív pályaorientációs foglalkozás megvalósításával a tanulók reális képet alkothatnak önmagukról, készségeikről, jártasságaikról. Előkészítjük a jövőbeli szakmájuk, hivatásuk kiválasztását. Tudatosodik Bennük, hogy a tanulás érték.

–           Az Irodalmi szerepjáték során megismerik és gyakorolják a megfelelő kommunikációt, a helyes magatartásformákat. Felfedezik anyanyelvünk szépségeit.

–           A sportjátékok során fejlődik kudarctűrő, konfliktuskezelő képességük, megvalósul a stresszoldás.

–           A csapatjátékokban formálódik együttműködési készségük, személyes és társas kapcsolati kompetenciájuk.

–           Az együttes tevékenységek során, a közösen átélt élmények hatására fejlődik a közösség.

–           A Kézműves foglalkozások teret biztosítanak a tanulói kreativitás kibontakozásának, a tehetséggondozásnak, miközben fejlődik a gyerekek önkifejezése, esztétikai, kulturális tudatossága.

–           Enyhítünk a tanulók szociális helyzetből eredő hátrányokon az integrált oktatás és az inkluzív nevelés alkalmazásával.

A projekt megvalósítása során a napközis táborok keretében lehetőséget biztosítunk a 9-13. évfolyamos tanulók számára az érettségi megkezdéséhez szükséges kötelező közösségi szolgálat vállalására. A program lebonyolítása során tevékenységükkel segítik az eredményes megvalósítást. 

 

 

EFOP-4.1.2-17-2017-00089

 

Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola honlapja © 2024 Frontier Theme